อาจารย์

อาจารย์ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
Website : -
Email : -
ประวัติการศึกษา
คม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์

อาจารย์ผาณิต  เย็นแข

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
Website : -
Email : -
ประวัติการศึกษา
- ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

อาจารย์

อาจารย์สิริอร  จุลทรัพย์

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
Website : -
Email : -
ประวัติการศึกษา
- คม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์

อาจารย์ประสิทธิ์ชัย   สำเภาทอง

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
Website : -
Email : -
ประวัติการศึกษา
- ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (การสอนภาษาไทย – ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาที่สนใจ / เชี่ยวชาญ
- การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง / เป็นภาษาต่างประเทศ
- ภาษาและวรรณคดีไทย
- ภาษาฝรั่งเศส

อาจารย์

อาจารย์ชิษณุพงศ์   อินทรเกษม

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
สถานที่ทำงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ. อู่ทองนอก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-1601061-62 โทรสาร 021601057
Website : -
Email : -
ประวัติการศึกษา
- ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่สนใจ / เชี่ยวชาญ
- วาทกรรมวิเคระห์เชิงวิพากษ์
- ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
- ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

No Data

03. 2018