ทำเนียบนักศึกษาชั้นปีที่ 4
รายชื่อนักศึกษา     รุ่น/ปีที่เข้า 54
สาขาวิชา 1101  การศึกษา (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมู่ 01     อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์กัลย์ชีรา อ้นขวัญเมือง
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
1 54131101001 นางสาว ดาราวรรณ ขันธะรัก
2 54131101002 นางสาว จารุวัลย์ พิมผนวช
3 54131101003 นางสาว อิสรีย์ อึ้งประเสริฐ
4 54131101004 นางสาว สุวิตา สุขประวิทย์
5 54131101005 นางสาว นันทมน สถิตเสถียร
6 54131101006 นางสาว วัชราภรณ์ แก้วกวน
7 54131101007 นางสาว พัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
8 54131101008 นางสาว เมธาวี สิทธิเม่ง
9 54131101009 นางสาว วิจิตรา อึ้งสกุล
10 54131101010 นางสาว รุ่งทิวา สอนทุ่งใน
11 54131101011 นางสาว กนกนาถ แซ่ตั้น
12 54131101012 นางสาว เยาวมาศ ชูศรี
13 54131101014 นางสาว เบญจพร อุพรม
14 54131101016 นางสาว อังคณา เข็มเพชร
15 54131101017 นาย โกศล มาลีศรี
16 54131101019 นาย พงศ์ชัย ชุ่มชื่น
17 54131101021 นางสาว ศรัญญา โกสุมา
18 54131101023 นางสาว กัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร
19 54131101024 นางสาว ณัฐิญา โอภาส
20 54131101026 นางสาว เกศรินทร์ กระแสสัตย์
21 54131101027 นาย กิตติภัทร รุนกระโทก
22 54131101030 นางสาว เกษฎา ลามี
รายชื่อนักศึกษา     รุ่น/ปีที่เข้า 54
สาขาวิชา 1101  การศึกษา (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมู่ 02     อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ชัยวัฒน์ วารี
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
1 54131101031 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ประดิษฐ์
2 54131101033 นางสาว จุฑาทิพย์ วงศ์นาม
3 54131101034 นาย พิพัฒน์ จั่นมา
4 54131101035 นางสาว รัชชนก ชูศรี
5 54131101036 นางสาว กรกนก โรจนฐิติกุล
6 54131101037 นางสาว กรรณิการ์ เปลี่ยนคง
7 54131101038 นางสาว จุฑามาศ สุขงาม
8 54131101039 นางสาว เชาวนี หวลหอม
9 54131101040 นางสาว รัตติกาล ไพสี
10 54131101041 นางสาว ศันสนีย์ นิเรศรัมย์
11 54131101042 นางสาว กมลทิพย์ ศิริสวัสดิ์
12 54131101043 นางสาว เอกอนงค์ เชียงอั๊ง
13 54131101044 นางสาว พัชรินทร์ ผุดเพชรแก้ว
14 54131101046 นางสาว อริสรา ทบหลง
15 54131101047 นางสาว ศิวาพร จงศิริ
16 54131101048 นางสาว ชัชรพี เลิศฤทธิ์ชัย
17 54131101049 นาย นพชัย วิริยานุภาพพงศ์
18 54131101050 นางสาว จิตรลดา ใจกล้า
19 54131101051 นางสาว กมลชนก เลี่ยนชอบ
20 54131101052 นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์วัง
21 54131101053 นางสาว ชญาน์พัชร เชิดชู
22 54131101054 นางสาว ชวัลลักษณ์ บริบาล
23 54131101055 นางสาว กฤษณา ศรีบุญเพ็ง
24 54131101056 นางสาว นงค์นุช สังข์ชู
25 54131101059 นางสาว พัชรา รุ่งสว่าง
03. 2018