ทำเนียบนักศึกษาชั้นปีที่ 5
รายชื่อนักศึกษา     รุ่น/ปีที่เข้า 53
สาขาวิชา 1101  การศึกษา (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมู่ 01     อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.พิมใจ โอภานุรักษธรรม
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล
1 54131101001 นางสาว เพ็ญศิริ อัตโสภณวัฒนา
2 54131101002 นางสาว เดือน แก้วพวง
3 54131101003 นางสาว สุดาวัลย์ สัมฤทธิ์
4 54131101004 นาย ธีรพงศ์ มีโภค
5 54131101005 นาย สุริชัย กอบธัญกิจ
6 54131101006 นาย อดิศักดิ์ กลิ่นชัย
7 54131101007 นางสาว อนงค์ จำปาเงิน
8 54131101008 นางสาว ปัทมา วิสุขอนุกูล
9 54131101009 นางสาว ทอรุ้ง มุตรปัญญา
10 54131101010 นางสาว ภาวิณี อุบล
11 54131101011 นางสาว อรนิภา ชินโชติ
12 54131101012 นาย วัชเรนท์ ตัวสะอาด
13 54131101013 นางสาว นงลักษณ์ ทองสีสัน
14 54131101014 นาย รัฐพล หนันกระโทก
15 54131101015 นางสาว นัฐวรา สมณวัฒนา
16 54131101018 นางสาว สุกัญญา ริปู
17 54131101019 นางสาว ภัสรา มูลลักษณ์
18 54131101020 นางสาว จรัญญา วิเชียรรักษ์
19 54131101021 นาย วัชรพงษ์ พลดงนอก
20 54131101022 นาย สุจินดา จินตุลา
21 54131101023 นาย ธนพล สรรคพงษ์
22 54131101024 นาย อภิมุข จิตรพงษ์
23 54131101025 นางสาว จารุวรรณ สมัครศิริกิจ
24 54131101026 นางสาว วริศรา อินทร์รอด
25 54131101029 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีแสง
26 54131101031 นางสาว คณิภา ธุระธรรม
27 54131101032 นางสาว ณิชกานต์ วัฒนวิถี
28 54131101033 นางสาว พรพรรณ รื่นอารมย์
29 54131101034 นางสาว ยุคลธร ศิลมั่น
30 54131101035 นางสาว ปิยธิดา มีอยู่เต็ม
31 54131101036 นางสาว นิภาพร เสาอินทร์
32 54131101038 นางสาว ปัทมา ประสารทรัพย์
33 54131101039 นางสาว พรพรรณ เขียวอ่อน
34 54131101040 นางสาว ศิริพร วงษ์ภักดี
35 54131101041 นางสาว วินิสา กุลแก้ว
36 54131101042 นางสาว ปราณี รัตนะ
37 54131101043 นางสาว ภานุมาส จันทร์สำราญ
38 54131101044 นางสาว วนิดา ใจชุ่ม
39 54131101045 นางสาว นัชธิดา พิมอุทา
40 54131101046 นางสาว อัญชนา อินทโชติ
41 54131101047 นางสาว ปิยะภรณ์ วันศร
42 54131101048 นางสาว กนกวรรณ วิเศษสิงห์
43 54131101049 นางสาว วนิดา พรหมชา
44 54131101050 นางสาว เรณุกา เรืองฤทธิ์
45 54131101051 นางสาว สุมิตตา นามวัน
46 54131101053 นางสาว ปิยวรรณ หงษ์สุวรรณ
47 54131101054 นาย วีรพงษ์ สถิตย์สุนทร
48 54131101055 นาย ศุภวิชญ์ ไชยมงคล
49 54131101057 นางสาว กุลธิดา ซังธาดา
50 54131101058 นางสาว เนตรนภา กัณหา
51 54131101059 นาย จิรโรจน์ จิรธรรมวศิน
03. 2018